Logistyk czyli sprawdź kim naprawdę jesteś

PCDL (Polskie Centrum Doradztwa Logistycnego)

Kiedy wymieniamy wizytówki podczas spotkania biznesowego lub konferencji zazwyczaj figurują tam określenia - kierownik logistyki, dyrektor ds. logistyki czy po prostu menedżer logistyki. Co kryje się za tymi funkcjami, przecież to nie są określenia zawodowe a jedynie tytuł funkcji w przedsiębiorstwie ? Kim tak naprawdę są logistycy ? Czy na pewno wszyscy jesteśmy logistykami ?

Według CLM (Council of Logistics Management) istnieje siedemnaście profesji logistycznych w przedsiębiorstwie i lista ta nie jest zamknięta. Określa ona nie tylko faktycznie wykonywane zajęcie ale również kwalifikacje zawodowe dla danego pracownika i potrzebne umiejętności. Popatrzmy zatem na nas samych i spróbujmy znaleźć swoje miejsce w gronie logistyków.

 

 

Umiejętności kluczowe i zakres pracy

Umiejętności kluczowe z innych dziedzin

1.

Logistyk Analityk

 

Metody i interpretacja danych dotyczących: kosztów, produktywności, wielkości zamówień itp. Umiejętność określania źródeł zagrożeń, konsekwencji zagrożeń i sposoby ich rozwiązania. Okresowe składanie raportów. Monitorowanie rozwiązań analitycznych wśród klientów, partnerów i konkurentów przedsiębiorstwa. Pomoc analityczna w projektach logistycznych, przedstawianie nowych rozwiązań i pomysłów. Koordynacja planów dostaw i innych aktywności i zdarzeń w łańcuchach dostawczych.

Znajomość koncepcji logistycznych (JiT, TBM, MRP itp.). Umiejętności informatyczne: budowa i zarządzanie bazami danych; znajomość informatycznych pakietów statystycznych; znajomość informatycznych pakietów logistycznych, spedycyjnych i transportowych. Umiejętności zarządzania i pracy w projektach. Znajomość aktualnych regulacji prawnych, kontraktowych i taryf. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku i w zespole. Wysokie umiejętności w komunikacji interpersonalnej; asertywność.

2.

Logistyk Konsultant/Doradca

Umiejętność pracy z klientem w zakresie zmian w systemie logistycznym; planowania strategicznego; przebudowy procesów (BPR); wdrażania technologii informatycznych. Identyfikacja problemów, budowa strategii alternatywnych, raportowanie do klientów. Wybór i wdrożenie zmian metod optymalizacji i organizacji łańcuchów dostawczych; wybór narzędzi i technologii informatycznych. Projektowanie sieci logistycznych i łańcuchów dostawczych. Pomoc partnerom, klientom w stosowaniu narzędzi logistycznych, procesowych oraz budowanie baz wiedzy potrzebnej do kreowania wartości dla klientów.

Analiza i komunikacja zagrożeń i ryzyka; umiejętności prezentacji; Wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywność, kreatywność, otwartość, umiejętność zarządzania czasem i personelem. Umiejętności analizy statystycznej i finansowej. Znajomość rozwiązań i narzędzi informatycznych.

3.

Menadżer Logistyki Usług

Planowanie i kierowanie systemem usług logistycznych dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Tworzenie i stosowanie procedur, ustanawianie standardów. Konstruowanie oraz realizacja SLA i OLA (Service Level Agreement; Operations Level Agreement). Monitorowanie poziomu wykonania usług, raportowanie. Opiniowanie wykonalności i poziomu kosztów usług logistycznych w całym systemie usług posprzedażnych, gwarancje, zwroty, rękojmie itp. Opiniowanie projektów marketingowych i sprzedaży z punktu widzenia kosztów logistycznych, kontrola cyklów i promocji.

Doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej. Negocjacje i umiejętność wygaszania konfliktów. Doskonała znajomość produktów. Kreatywność, asertywność, zwracanie uwagi na szczegóły. Doskonała znajomość prawa i rozumienie budowania umów.

4.

Menadżer Logistyki Międzynarodowej

 

Redukcja kosztów eksportu/importu w międzynarodowych łańcuchach dostawczych. Znajomość technik w handlu międzynarodowym. Znajomość szczegółów spedycji i transportu międzynarodowego, wymaganych dokumentów, znajomość regulacji prawnych i taryf w transporcie i spedycji poszczególnych ogniw łańcucha dostawczego. Wybór i strategia dystrybucji międzynarodowej, wykorzystania centrów logistycznych i wymaganych w tym obszarze dokumentów (regulacje prawne, ubezpieczenia itp.). Rozwiązywanie problemów i budowanie jak najlepszych relacji pomiędzy międzynarodowymi partnerami łańcucha dostawczego. Opracowanie strategii logistycznych na potrzeby otwierania nowych rynków sprzedaży.

Najwyższa wiedza z zakresu handlu zagranicznego, bankowości międzynarodowej i płatności międzynarodowych, regulacji prawnych w międzynarodowych łańcuchach dostawczych. Doskonałe umiejetności komunikacji interpersonalnych i negocjacji. Umiejętności dyplomacji i pracy w warunkach różnic kulturowych. Doskonała znajomość języków obcych.

5.

Menedżer Magazynu

Planowanie i optymalizacja kosztów magazynowania, efektywne zarządzanie wykorzystaniem powierzchni magazynowych, planowanie potrzeb wykorzystania powierzchni magazynowych dla prognoz produkcyjnych, dystrybucyjnych i zaopatrzeniowych. Raportowanie kosztów, ustanawianie optymalnych wielkości zamówień, poziomów zapasów. Projektowanie, organizacja i realizacja fizycznych przepływów dóbr w magazynach, centrach dystrybucyjnych itp. (magazyny buforowe, cros docking itp.). Optymalizacja organizacji pracy.

Doskonała znajomość i wiedza w zakresie wykorzystania modeli magazynowych, metod prognozowania, modeli dystrybucyjnych, technik i technologii informatycznych w tym baz danych i automatycznej identyfikacji. Wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywność, umiejętność pracy pod presją.

6.

Logistyk Inżynier

 

Projektowanie procesów i technologii dla potrzeb logistyki.. Wybór lokalizacji inwestycji produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych, opiniowanie projektów technologicznych w produkcji i dystrybucji na poziomie koncepcji, projektu, realizacji i wykorzystania z uwzględnieniem końcowej efektywności kosztów logistycznych w tym kosztów pracy, oraz optymalizacja wykorzystania technik i technologii fizycznego przepływu dóbr (np. środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego, wybór rodzaju transportu - lądowy , morski lub powietrzny; kołowy lub szynowy; technologii informatycznych - wykorzystanie kodów kreskowych, radiowych itp.). Stałe poszukiwanie i budowa bazy wiedzy najlepszych rozwiązań oraz prezentacja potencjalnych korzyści z wykorzystania nowoczesnych technologii wobec wszystkich uczestników systemu logistycznego.

Umiejętność pracy w zespole i zarządzania projektami. Wiedza i umiejętność wykorzystania komputerowych technik projektowania (np. CAD-CAM). Znajomość komputerowych technik symulacyjnych. Umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywność, asertywność. Znajomość i stały monitoring centrów naukowo-badawczych w zakresie technologii.

7.

Menedżer Logistyki

 

organizuje i łączy funkcje logistyki w zakresie magazynowania, dystrybucji, prognozowania i planowania, operacji logistycznych i przepływów fizycznych dóbr, poprzez budowę sprawnego systemu przepływu informacji i komunikację na każdym poziomie zarządzania. Koordynowanie 3PL - udziału strony trzeciej jak (kooperanci, klienci i partnerzy). Buduje i tworzy najlepsze warunki komunikacji i relacje pomiędzy pozostałym personelem logistycznym w realizacji codziennych logistycznych planów operacyjnych.

Umiejętności przywództwa, budowania i zarządzanie pracą zespołów, kreatywność, asertywność, umiejętność negocjacji. Znajomość technik i metod podnoszenia jakości. Umiejętność pomiaru i analizy kosztów. Znajomość technologii informatycznych

8.

Sprzedawca Usług Logistycznych

Sprzedaż usług transportowych, magazynowych i specjalistycznych innym przedsiębiorstwom. Budowanie i wykorzystanie korzystnych relacji biznesowych z potencjalnymi i aktualnymi klientami. Identyfikacja i kontraktowanie potencjalnych klientów usług logistycznych. Realizacja i zakreślenie poziomu satysfakcji klientów. Integracja systemów informatycznych CRM i SRM (Customer Relationship Management; Supplier Relationship Management). Edukacja potencjalnych klientów w zakresie korzyści z zastosowań rozwiazań logistycznych. Koordynowanie spotkań, terminów i prezentacji personelu logistycznego z potencjalnymi klientami.

Najwyższe umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności i techniki negocjacji, umiejętności prezentacji produktów i usług. Pisanie i prowadzenie korespondencji ofertowej, wysoka kultura osobista, pokonywanie barier kulturowych, gotowość do podróży. Umiejętność zarządzania czasem. Znajomość technologii informatycznych

9.

Logistyk Informatyk

Zarządzanie systemami i zasobami informatycznymi (Bazy danych; EDI; EAN itp.) w celu realizacji potrzeb logistycznych przedsiębiorstwa. Projektowanie, określanie i spełnianie wymagań informatycznych personelu logistycznego. Projektowanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, analizy i optymalizacji systemu logistycznego, jakościowego oraz integracja logistycznego oprogramowania i narzędzi z systemami informatycznymi w łańcuchach dostawczych.

Bardzo wysokie umiejętności i wiedza z zakresie technologii informatycznych i elektronicznej wymiany dokumentów. Bardzo wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej. Umiejętność pracy w zespołach i prowadzenia projektów. Doskonała znajomość modeli i funkcji logistycznych w zakresie magazynowania, planowania produkcji itd. Doskonała znajomość narzędzi i metod statystycznych.

10.

Logistyk - Menedżer zapotrzebowania materiałowego

Prognozuje, planuje i harmonogramuje operacje produkcyjne. Jest odpowiedzialny za poziom utrzymania zapasów. Koordynuje procesy składania zamówień i dokonuje wyboru dostawców. Określa efektywny koszt dostaw. Tworzy wewnętrzne magazyny buforowe, dokonuje harmonogramowania dostaw i transportu zewnętrznego i wewnętrznego.

Wysokie umiejętności analizy kosztów. Wysokie umiejętności stosowania narzędzi i metod prognozowania. Umiejętność stosowania metod produkcji (np. MRP; JiT itd.). Znajomość narzędzi i technologii informatycznych. Wysoki poziom umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętność rozwiązywania problemów, pracy w grupie, kreatywność, asertywność.

11.

Logistyk - Menedżer produkcji

Współpracuje z kierownictwem, inżynierami, operatorami maszyn i pozostałymi pracownikami w zakresie: koordynacji wielkości produkcji, zgodność z harmonogramami produkcyjnymi, jakości produkcji, zapotrzebowania materiałowego i magazynowania produkcji wyrobów gotowych. Zarządzanie kosztami działu produkcji.

Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, asertywność, umiejętność rozwiązywania problemów. Wysoka wiedza i umiejętność stosowania metod statystycznych, procesów kontroli jakości (np. TQM; QM; 6sigma). Znajomość narzędzi i technologii informatycznych.

12.

Logistyk - Menedżer zakupów

Odpowiedzialny za dokonywanie zakupów dla firmy, rządowych agencji lub organizacji. Umiejętność identyfikacji i lokalizacji dostawców materiałów, surowców i komponentów, wybór dostawców, budowanie dobrych relacji z dostawcami, zawieranie kontraktów. Koordynowanie i weryfikacja warunków dostaw (np. kompletność, terminowość). Budowanie programu jakości dostawców.

Umiejętności negocjacji i zachowania tajemnicy służbowej. Umiejętność komunikacji interpersonalnej. Umiejętność reagowania na zmiany i analizy kosztów. Doskonała orientacja w procedurach importu i eksportu wszystkich ogniw łańcucha dostawczego.

13.

Logistyk - Menedżer zarządzania łańcuchami dostawczymi

Doskonała orientacja w planowanych i istniejących procedurach poziomu produkcji, zamówień, magazynowania, dystrybucji oraz prognozowania finansowego ogniw łańcucha dostawczego. Monitorowanie i reagowanie w utrzymaniu efektywnych limitach kosztów, poziomów bezpieczeństwa, poziomu obsługi klienta. Wybór strategii w zarządzaniu zapasami, dystrybucją na poziomie działań dostawców, projektowanie formatów współpracy operacyjnej w ogniwach łańcucha dostawczego.

Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej ukierunkowany na przywództwo, umiejętność zarządzania ludźmi, umiejętność zarządzania wiedzą, zdolności analityczne, zdolności prezentacyjne. Znajomość metod analizy kosztów strategii logistycznych, planowania i organizacji pracy. Znajomość technik i technologii informatycznych.

14.

Logistyk - Menedżer systemów podejmowania decyzji

Budowa i wdrażanie systemu wsparcia analitycznego w przepływach informacyjnych dla zarządzania, planowania i sterowania procesami logistycznymi. Projektowanie, realizacja i wdrażanie metod i narzędzi przetwarzania danych, metody i procedury tworzenia raportów oraz ich dystrybucja. Budowa i wdrażanie systemów zarządzania dokumentami. Budowa i stałe podnoszenie jakości i czytelności informacji.

Doskonała znajomość technik i technologii informatycznych (systemy zintegrowane; bazy danych; aplikacje statystyczne itp.). Doskonała umiejętność pracy w zespołach. Doskonała umiejętność zarządzania projektami. Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej.

15.

Logistyk - Menedżer transportu

Zarządzanie przychodzącymi i wychodzącymi transportami produktów, surowców i materiałów. Planowanie i organizacja załadunków i wyładunków w systemie zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstwa. Zarządzanie harmonogramem i wyborem tras transportu. Wybór rodzaju transportu. Zarządzanie flotą. Wybór strategii transportu (np. własny; obcy; dzierżawiony, outsorcing pełny lub częściowy). Współpraca z przewoźnikami, spedytorami i strukturami celnymi. Negocjacje kontraktów i zawieranie kontraktów z partnerami i klientami. Wystawianie wszystkich dokumentów transportowych, spedycyjnych, celnych i ubezpieczeniowych wymaganych prawem.

Znajomość prawa i regulacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych w transporcie, cle i spedycji. Znajomość technik i technologii informatycznych. Umiejętność negocjacji, komunikacji interpersonalnej, wysoka znajomość technik i metod w rozwiązywaniu konfliktów.

16.

Logistyk - koordynator poziomu zapasów u sprzedawcy

Za pomocą elektronicznej wymiany danych uzupełnia zapas w magazynach, centrach dystrybucji, jednostkach handlu hurtowego i detalicznego klientów na podstawie przygotowanych prognoz i analizy wielkości sprzedaży. Analizuje wartość klientów, poziom udzielanych kredytów, zarządza zwrotami. Analizuje i efektywnie redukuje koszty utrzymania zapasów we własnych magazynach, centrach dystrybucji, jednostkach handlu hurtowego i detalicznego.

Wysoka umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność negocjacji i uzyskania zaufania klientów, przywództwo, kreatywność. Doskonałe umiejętności prezentacji, technik handlowych i rozwiązywania problemów. Umiejętność prognozowania, technik i metod analitycznych w zakresie kosztów. Wysoka znajomość technik i technologii informatycznych i komunikacyjnych.

17.

Logistyk - Menedżer operacji magazynowych

Efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Zarządzanie personelem. Wdrażanie programów poprawy bezpieczeństwa i ochrony, programów sanitarnych itd. Szkolenie pracowników.

Znajomość zasad analizy kosztów. Wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przywództwo, asertwność, kreatywność. Znajomość technik i technologii transportu wewnętrznego. Znajomość technik i technologii informatycznych.

18. Po prostu logistyk ...

Wiedza i metody wykorzystywane w logistyce; koncepcje i strategie logistyczne; techniki i technologie wykorzystywane w informatyce, transporcie czy gospodarce magazynowej zmieniają się bardzo szybko. Jednak tę wiedzę logistycy mogą uzupełnić poprzez przynależność do profesjonalnych stowarzyszeń; biorąc udział w kursach i szkoleniach; czytając prasę fachową; biorąc udział w konferencjach i kongresach.

Jednak podstawowymi umiejętnościami zawsze pozostaną te, które buduje się latami poprzez samodoskonalenie się w obcowaniu z innymi ludźmi. Komunikatywność, przywództwo, kreatywność, zdolności analityczne, lojalność, zaufanie, etyka, moralność itd. - to umiejętności uniwersalne, bez których nigdy nie zostaniesz prawdziwym logistykiem. Ponieważ logistyk pracuje tylko z ludźmi i tylko dla ludzi.

 

Jacek Samsel